Pályarendszabályok


A belépőjegy/bérlet megvásárlása szerződéses jogviszonyt keletkeztet a Sportszervezet (a Magyar
Kézilabda Szövetség) és a jegyvásárló között a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény
területén. Amennyiben a néző a Pályarendszabályokat megsérti, a Sportszervezet (mint szervező) a
sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.
a) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
b) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek
birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta.
c) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott
önkényuralmi jelképet.
d) Nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt.
e) A ruházat- és csomag átvizsgálásához hozzájárul.
f) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt, a jogszabályban meghatározott
helyeken, róla kép- és hangfelvétel készíthető.
g) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban
foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására,
személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a
biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón megjelölt beléptető kapun keresztül
léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és a
belépőjegyen/bérleten/meghívón feltüntetett ülőhelyet foglalhatja el. A sportlétesítményt -
amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik - csak a
belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit
bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják, és a
rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:
a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott
előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja,
meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személyi- és
vagyonbiztonságát.
c) az arcát szándékosan nem takarhatja el, a személyazonosítását nem akadályozhatja.
d) Nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A
magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és
fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.
e) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani.
f) Rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat.
g) Transzparenst, zászlót a kerítésre, a korlátra, oszlopra nem helyezhet el.
h) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény
helyszínét elhagyni.

6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a résztvevő nem tartja be, a sportrendezvényről
eltávolításra vagy a rendőrség kiérkezéséig visszatartásra kerül.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban
résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző
szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a
károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az
eltávolítás lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható,
piktogramokkal is ellátott, aktualizált hirdetményeken - magyar, angol, német és a külföldi
vendég sportszervezet országa szerinti nyelven - tájékoztatja.
b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált
átvételéről, biztonságos megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő
visszaadásáról. Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény
befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős
őrzés szabályai szerint jár el.
c) Jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó
közterületen és a kijelölt parkolókban - a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő
kamerával megfigyelni - a felvételeket rögzíteni és a jogszabály rendelkezése szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A résztvevők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói
csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók
kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került
megrendezésre a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a
sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes.

+36 23 361 431 • info@erdarena.hu